Renaldo’s recht​

De core business van Renaldo.

Adviseren en procederen over (commerciële) handelscontracten zijn communicerende vaten. Het zal de advocaat in een procedure helpen indien hij bedreven is in het adviseren en onderhandelen over contracten, net zoals de advocaat met een adviespraktijk er goed aan doet te procederen, zodat hij aspecten bij de advisering kan betrekken, die een advocaat zonder proceservaring niet kan geven.

De core business van Renaldo, Renaldo’s recht, bestaat uit het adviseren en procederen over onder meer:

  • (commerciële) handelscontracten, zoals in- en verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en intentieovereenkomsten;
  • de inhoud en toepasselijkheid van algemene voorwaarden;
  • geschillen met bijvoorbeeld afnemers, leveranciers, opdrachtgevers of opdrachtnemers over de nakoming van afspraken in overeenkomsten;
  • de vraag wat contractueel nu precies is afgesproken;
  • de juridische (on)verbindendheid van bepaalde bedingen;
  • de vraag of de overeenkomst tot stand is gekomen;
  • opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten;
  • afgebroken onderhandelingen;
  • schadevergoedingsvorderingen uit hoofde van overeenkomsten en op grond van onrechtmatige daad (buitencontractuele aansprakelijkheid).

Verder voert Renaldo zogeheten verwijzingsprocedures (indien de Hoge Raad de bestreden uitspraak vernietigt, kan hij de zaak verwijzen naar de rechter wiens uitspraak is vernietigd of naar een andere rechter) en geeft hij second opinions over in eerste aanleg (rechtbank) of in hoger beroep (gerechtshof) gevoerde bodemprocedures en kort gedingen.

Renaldo staat ondernemingen bij, maar ook bijvoorbeeld overheden en zorginstellingen.