Privacy­ver­kla­ring

Renaldo respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 januari 2022. Renaldo kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. Elke aanpassing zal op de website www.renaldorecht.nl bekend worden gemaakt. Renaldo raadt u aan deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

In deze privacyverklaring legt Renaldo uit:

 • welke persoonlijke gegevens Renaldo verzamelt en hoe;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden Renaldo uw persoonsgegevens verwerkt;
 • hoe lang Renaldo uw persoonlijke gegevens bewaart;
 • met wie Renaldo uw persoonlijke gegevens deelt;
 • hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd;
 • welke rechten u heeft als gegevenssubject;
 • hoe u contact met Renaldo kunt opnemen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die Renaldo verwerkt (d.w.z.: van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen) kunnen zijn:

 • basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of functie;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
 • technische gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • gegevens met betrekking tot uw bezoek aan de website;
 • persoonlijke gegevens die u Renaldo verstrekt met het oog op het bijwonen van evenementen of vergaderingen, zoals dieetwensen;
 • persoonlijke gegevens die u Renaldo verstrekt voor het doel van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens die in uw aanvraag zijn vermeld.
 • alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u Renaldo kunt verstrekken of die Renaldo kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen.

Renaldo verzamelt deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan Renaldo heeft verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met Renaldo, door uw gegevens in te voeren op de website, door Renaldo uw visitekaartje te geven of door te solliciteren. Renaldo kan uw persoonlijke gegevens ook verzamelen uit andere bronnen, zoals advocaten, wederpartijen, het handelsregister, het kadaster of door openbare bronnen te gebruiken.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Renaldo kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om juridische diensten te verlenen;
 • om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • om uw sollicitatie of abonnement op een van de wervingsdiensten en evenementen af te handelen;
 • om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Renaldo verwerkt uw persoonlijke gegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • naleving van een wettelijke verplichting;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang;
 • met uw toestemming.

Bewaartermijn

Renaldo zal uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Delen met anderen

In sommige gevallen kan Renaldo uw persoonlijke gegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die Renaldo levert, zoals wederpartijen, adviseurs, rechtbanken, regelgevende instanties en overheidsinstellingen;
 • derden zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, zoals IT-providers, communicatieservice providers, vertaalbureaus of andere leveranciers aan wie Renaldo bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt;
 • derden die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van events.

Renaldo zal uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan de bovengenoemde derde partijen voor de doeleinden en om de juridische redenen die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Derden aan wie Renaldo uw persoonlijke gegevens overdraagt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Renaldo is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van Renaldo, zal Renaldo een bewerkersovereenkomst sluiten met een dergelijke partij die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.

Om de diensten van Renaldo te kunnen leveren, kan Renaldo uw persoonlijke gegevens mogelijk overbrengen naar een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zorgt Renaldo ervoor dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Veiligheid

Renaldo heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met info@renaldorecht.nl.

Uw rechten

U kunt de persoonsgegevens die Renaldo van u verwerkt inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking van persoonsgegevens beperken, u kunt Renaldo verzoeken uw gegevens over te dragen of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Renaldo zal beoordelen of op grond van wet- en regelgeving aan uw verzoek(en) tegemoet kan worden gekomen. U hebt daarnaast te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Cookies

Renaldo maakt nog geen gebruik van cookies op de website, maar zal dat in de toekomst mogelijk wel doen. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

De website gebruikt geen tracking-cookies of advertentiecookies. Functionele en analytische cookies kunnen via de website worden geplaatst zonder uw voorafgaande toestemming.

Contact

Als u meer informatie nodig heeft of vragen of indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met Renaldo via info@renaldorecht.nl of stuur een brief naar Renaldo, Sint Annastraat 284, 6525 HC Nijmegen.