Algemene voorwaarden

 1. Renaldo is een handelsnaam en geregistreerd merk van de eenmanszaak Renaldo Willems Advocatuur, ingeschre­ven bij het Handels­regis­ter onder nummer 76803473. De een­mans­­­zaak stelt zich ten doel het beoefenen van de advoca­tuur en wordt gedreven door de heer mr. R. (Renaldo) A.F. Willems.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toe­pas­sing op iedere opdracht die aan Renaldo wordt gegeven en op alle rechts­verhoudin­gen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitslui­tend te zijn gege­ven aan en aanvaard door Renaldo, ook indien het de bedoe­ling is dat een op­dracht door één of meer bepaalde perso­nen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. Renaldo is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Renaldo is jegens de opdrachtgever niet aan­sprakelijk voor fouten of tekortkomin­gen van deze derden. Renaldo is bevoegd om de door deze derden gehanteer­de aansprakelijkheids­beper­kingen te aan­vaar­­den, mede de opdracht­gever.
 5. Niet alleen Renaldo, maar alle aan Renaldo verbonden (rechts)personen en alle derden, die bij de uitvoering van enige opdracht door Renaldo worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk (kunnen) zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De inhoud van deze algemene voorwaarden geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 6. Op grond van geldende wet- en regel­ge­ving, waaronder de Wet ter voorko­ming van witwassen en financieren van ter­ro­ris­me (Wwft), is Renaldo onder meer verplicht de identi­­teit van opdrachtgevers en daarmee ver­bonden perso­nen vast te stellen, en on­gebruikelijke transacties onder omstan­dig­­heden bij de relevante autoriteiten te melden, zonder de opdracht­­gever hierover te informeren. Renaldo is verder, indien de Wwft van toepassing is, verplicht een melding te doen bij de Kamer van Koophandel indien de informatie zoals geregistreerd in het UBO-register onvolle­dig of onjuist blijkt te zijn. De opdrachtgever dient tijdig alle te verlangen gegevens of inlichtingen te verschaffen.
 7. Renaldo verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy­ver­kla­ring. Deze verklaring is te vinden op de website en wordt op verzoek verstrekt.
 8. Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit aan Renaldo gegeven opdrachten en uit alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, is beperkt tot het bedrag dat in het des­betref­fende geval door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids­ver­zeke­raar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekerings­uitke­ring plaats­vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Renaldo voor de specifie­ke opdracht in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honora­rium exclusief btw, met een maximum van € 10.000,-.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Renaldo, alle aan Renaldo ver­bonden (rechts)personen en alle derden, als bedoeld in artikel 5, tegen aan­spra­ken van derden die voort­vloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand.
 10. Indien elektronische communicatie plaats­vindt tussen de opdrachtgever en Renaldo is Renaldo jegens de opdracht­gever niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van virussen en/of onregelmatigheden in deze communicatie.
 11. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar en ver­valt uiterlijk drie jaren na de aanvang van de dag, vol­gen­­de op die waarop de opdrachtgever met zowel de schade als met Renaldo als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
 12. De opdrachtgever is Renaldo het over­een­geko­­men hono­ra­rium verschuldigd. De door Renaldo ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten, zoals griffierechten, koeriers­kosten, reis-, parkeer- en verblijf­kosten (incl. reistijd), kosten van uittreksels uit openbare registers en kosten van ingeschakelde derden als deurwaarders, advocaten, nota­ris­sen, accountants, fiscalisten, des­kun­digen en vertalers, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Renaldo is gerech­tigd de door hem gehanteerde tarieven periodiek aan te passen en deze nieuwe tarieven gelden vanaf dat moment ook in lopende zaken. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met elektronisch factureren.
 13. Alle door Renaldo in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke btw en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen.
 14. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum. Dit is een fatale termijn. Bij niet (tijdige) betaling is de opdracht­gever van rechts­wege in verzuim. Betaling dient te geschieden zonder op­schor­­ting of verrekening. In geval van verzuim is de opdracht­­gever over het openstaande bedrag inclusief btw een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de verval­datum tot de dag van betaling. De (buiten)gerechtelijke kos­ten van invor­de­ring van openstaande declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelij­ke incassokosten wor­den gefixeerd op 15% van het open­staan­de bedrag, met een minimum van € 300,-.
 15. De opdrachtgever dient bezwaren tegen een declaratie binnen 14 dagen na de declaratie­datum schriftelijk aan Renaldo mede te delen. Blijft een dergelijke mededeling uit, dan geldt de declaratie als aanvaard.
 16. Renaldo mag te allen tijde een onmiddel­lijk te betalen voorschot vragen voor ver­richte of te verrichten werkzaam­he­den en zijn dienst­ver­lening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever de voorschotnota niet (tijdig) voldoet. Het betaalde voorschot zal in beginsel bij het einde van de opdracht met de eind­declaratie worden verrekend.
 17. De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde opzeggen, maar alleen door een schrifte­lijke mededeling aan Renaldo. Renaldo kan de opdracht op grond van gewichtige redenen te allen tijde schrifte­lijk opzeggen met inacht­neming van de daartoe noodzakelijke zorgvuldigheid.
 18. Op de dienstverlening door Renaldo is de kantoorklachten­regeling van Renaldo van toepassing. Deze regeling is te vinden op de website en wordt op verzoek verstrekt.
 19. Op de rechtsverhouding tussen Renaldo en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.